התקנון מנוסח בלשון אישה ופונה לכל המגדרים.

 

המשתמשת מתחייבת בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ובניגוד לדין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפרסום לשון הרע ו/או כדי לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת “וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

 

נשים עושות שלום (ע”ר) שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י נשים עושות שלום (ע”ר). נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

נשים עושות שלום (ע״ר) הינה עמותה ללא מטרות רווח. כל ההכנסות מהמוצרים ומהכרטיסים הנמכרים באתר מוקדשות למימון פעילויות התנועה.

הגבלת גיל:

תנאי לרכישה באתר כי הרוכשת הינה בת 18 שנים ומעלה.

 

פרטיות ואבטחה:

הפרטים האישיים הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של נשים עושות שלום (ע”ר) (להלן: “מאגר המידע”). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981.

נשים עושות שלום (ע”ר) נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמשת מצהירה בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לה וכי לא תהא למשתמשת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נשים עושות שלום (ע”ר) ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמשת כפי שנמסרו על-ידה.

מובהר כי נשים עושות שלום (ע”ר) לא תמסור מיוזמתה פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם העמותה תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תהיה צפויה לנקיטת הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שבוצעו באתר. במקרים אלו, נשים עושות שלום רשאית למסור את הפרטים האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשים לא חוקיים כאמור לאחר מתן הודעה על כך למוסרת הפרטים האישיים או בהתאם להוראות בית המשפט.

מסירת פרטי קשר מהווה הסכמה של מוסרת הפרטים לקבל הודעות ועדכונים באמצעים שונים (מסרי טקסט, הודעות קוליות, מיילים וכיו”ב) מנשים עושות שלום (ע”ר) ובמקרה שהמוסרת אינה מעוניינת בהמשך קבלת הודעות כאמור באחריותה להודיע על כך לנשים עושות שלום (ע”ר) ולהתריע אם הדבר לא נעשה. מובהר כי ייתכנו תקלות טכניות ועיכוב בהסרה מרשימה.  

שימוש בפרטי המשתמשת:

נשים עושות שלום (ע”ר) שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת המייל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע”י המשתמשת לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמשת לצורך עדכונה בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ”ב ולצרכים סטטיסטיים. ככל שהמשתמשת אינה מעוניינת שנשים עושות שלום (ע”ר) תעשה שימוש בפרטים אלו, היא מתבקשת לפנות אל נשים עושות שלום (ע”ר) או להסיר את עצמה באמצעות אתר האינטרנט או לפנות דרך הדואר האלקטרוני של נשים עושות שלום (ע”ר).

אחריות:

נשים עושות שלום (ע”ר) לא תהיה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר.

נשים עושות שלום (ע”ר) לא תהיה אחראית ולא תחוייב בהחזר כספי או זיכוי, במקרה שבו המשתמשת לא הגיעה לנקודת האיסוף ו/או איחרה להסעה ו/או לא הגיעה לאירוע.

נשים עושות שלום (ע”ר) רשאית לשנות באופן סביר את זמני האיסוף מהתחנות שנקבעו, להוסיף תחנות ולבטל תחנות ו/או הסעות. במקרה של ביטול תחנה או הסעה, נשים עושות שלום (ע”ר) תיידע את הרשומות לאותה תחנה/הסעה ותבדוק איתן אם הן מעוניינות להרשם לתחנה/הסעה חלופית או לבטל את הנסיעה תמורת החזר כספי מלא.

ההרשמה להסעה תיסגר כ-72 שעות לפני הנסיעה. ביום שלפני הנסיעה יקבלו הנרשמות סמס ו/או מייל עם הפרטים הסופיים של הנסיעה, לרבות תחנות ושעות איסוף סופיות וטלפון של אחראית ההסעה. על המשתמשת חלה אחריות לוודא קבלת המייל ולבדוק פרטים אלו. נרשמת שלא קיבלה אימייל עד 24 שעות לפני ההסעה יכולה לפנות למייל wwp.tkt.sup@gmail.com

 

מדיניות אספקת מוצרים:

כרטיסים להסעות יישלחו לכתובת המייל של המשתמשת מייד עם סיום השלמת ההזמנה.

מוצרים פיזיים יסופקו במהלך האירוע ביום רביעי 4.10.23 בדוכן ייעודי שיפעל לאורך האירוע. נקודות חלוקה נוספות יפורסמו כשבוע לאחר האירוע, עבור מי שלא יוכלו לאסוף את המוצרים באותו היום.

לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה בדיעבד ולא יינתן החזר כספי או זיכוי כלשהו במקרה של אי-איסוף המוצרים.

 

מדיניות ביטול עסקאות:

ביטול כרטיס להסעה יכול להתבצע עד 10 ימי עסקים לפני האירוע, על ידי פנייה בכתב לנשים עושות שלום (ע”ר) במייל: wwp.tkt.sup@gmail.com

אין אפשרות להחליף באמצעות האתר אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, אך ניתן לעשות זאת על ידי פנייה בכתב לנשים עושות שלום (ע”ר) במייל: wwp.tkt.sup@gmail.com 

כל שינוי ו/או החלפה של כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה בכתב לנשים עושות שלום (ע״ר) במייל: wwp.tkt.sup@gmail.com

ביטול הזמנת מוצרים יכול להתבצע עד 10 ימי עסקים לפני מועד האיסוף על ידי פנייה בכתב לנשים עושות שלום (ע״ר) במייל office@womenwagepeace.org.ilיודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט, אלא רק באמצעות פנייה בכתב בדוא”ל כאמור.

 

נהלי כניסה להסעה והנחיות ביטחון:

הרוכשת מצהירה כי ידוע לה ומובן לה כי כניסתה להסעה מותנית במתן הסכמתה ורשותה לערוך חיפוש בגופה, בבגדיה ובכליה. כן מצהירה הרוכשת כי ידוע לה ומובן לה כי אין להכניס להסעה כלי ירייה חם ו/או קר.

נשים עושות שלום לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי הרוכשת במקרה של הרחקתה מן ההסעה עקב סירובה להסכים ולהתיר לערוך חיפוש בגופה, בבגדיה או בכליה כאמור או עקב הכנסתם של כלי יריה האסורים להכנסה כאמור. לרוכשת לא תהיה כל טענה כלפי נשים עושות שלום במקרה שבו תורחק מההסעה ו/או לא יורשה לה להיכנס אליה בנסיבות כאמור והיא לא תהיה זכאית בשום אופן ובאף מקרה לקבל החזר עבור הכרטיס שרכשה.

כתובת: המלאכה 2 לוד
טלפון ליצירת קשר 0546421481

 

 

דילוג לתוכן